X

玄學文章

玄學文章 > 流年運程.風水布局.擇吉拜神

2019己亥豬年六壬流年飛星風水布局

發表於 2019年02月11日 / 10:56
2019己亥豬年六壬流年飛星風水布局

2019己亥豬年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

發表於 2019年02月03日 / 11:47
2019己亥豬年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

2018戊戌狗年年尾還神(酬神).換神紅.謝灶吉日表(2019年1月至2月)

發表於 2019年01月09日 / 12:08
2018戊戌狗年又快過去了, 有關年尾還神(酬神), 換神紅(清理神位)及謝灶吉日參考

2018戊戌狗年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

發表於 2018年02月13日 / 11:56
2018戊戌狗年開市.開年.接財神.祈褔吉日及各大節日日表

不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」!

發表於 2018年02月13日 / 11:17
不一樣的「法基師叔之2018狗年流年風水布局攻略」! 咪以為我會跟坊間咁交行貨, 唔係拍黎把鬼咩~ 鬼唔知 財位在東南, 文昌在正南等等咩~ 但你又知唔知....

2017丁酉雞年年尾還神(酬神). 換神紅及謝灶吉日表 (2018年1月至2月)

發表於 2018年01月15日 / 12:18
2017丁酉雞年又快過去了, 有關年尾還神(酬神), 換神紅(清理神位)及謝灶吉日參考如下: